Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego obejmującą stosunki między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, a także przysposobienie (adopcję) i kuratelę.


Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o alimenty oraz o adopcję w tym adopcję ze wskazaniem. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Sprawy, które dotyczą dziecka prowadzone są przed sądem rejonowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka. Towarzyszą im ogromne emocje, toteż Adwokat Eliza Kuna służy pełnym wsparciem zarówno w kancelarii jak i na sali sądowej.


Kancelaria prowadzi także sprawy o podział majątku dorobkowego. Żądanie podziału majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Wniosek o podział majątku wspólnego powinien wskazywać podstawę ustania wspólności majątkowej, nadto winien być w nim wskazany majątek, którego ma dotyczyć podział sądowy. Wniosek powinien też zawierać żądanie dokonania podziału majątku  i opis proponowanego sposobu podziału.


Adwokat Eliza Kuna prowadzi postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach wszelkimi formalnościami zajmuje się kancelaria. Jednocześnie na bieżąco kancelaria informuje o przebiegu spraw, dzięki czemu zachowują Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.


Zlecając Kancelarii swoją sprawę mają Państwo pewność, że Adwokat, któremu udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tym, z którym będą mieć Państwo stały kontakt w toku całego postępowania w sprawach rodzinnych.

 

 

Rozwód


Kancelaria świadczy wsparcie z zakresu prawa rodzinnego, w którego skład wchodzą sprawy o rozwód. Oferowana pomoc obejmuje m..in. Przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów oraz reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach dotyczących podziału wspólnego majątku, przyznania władzy rodzicielskiej czy ustalenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka bądź współmałżonka.

 

Sprawy dotyczące zawieszenia, pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej


Adwokat podejmuje się również udzielania wsparcia merytorycznego oraz reprezentowania klientów przed sądem, w sprawach dotyczących zawieszenia, pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, a także ustalenie możliwości i sposobu kontaktu z dzieckiem w przypadku zasądzenia rozwodu bądź separacji. Wszystkie te kwestie są ściśle regulowane przez prawo rodzinne, będące częścią prawa cywilnego.

 

Alimenty


Kancelaria adwokacka świadczy wsparcie w sprawach o alimenty, przyznawane na rzecz dziecka bądź małżonka, a po rozwodzie także byłego małżonka. Tego typu świadczenia mają na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb osoby krewnej, spowinowaconej, małżonka, bądź byłego małżonka, w momencie gdy samodzielnie nie jest w stanie się utrzymać. Adwokat świadczy wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i wniosków, a także podczas spraw sądowych.

 

Adopcja


Kancelaria adwokacka oferuje pomoc w sprawach dotyczących pełnego, całkowitego oraz niepełnego przysposobienia osoby małoletniej. Świadczone wsparcie obejmuje pomoc merytoryczną w przygotowaniu stosownych wniosków oraz wsparcie w zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów na każdym etapie postępowania, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia błędu formalnego, mogącego wydłużyć proces adopcyjny.

 

Podział majątku


Kancelaria oferuje pomoc w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego w zakresie prawa rodzinnego. Przeanalizujemy sytuację i doradzimy najlepsze możliwe rozwiązanie. Pomagamy także w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Reprezentujemy klientów podczas negocjacji czy w sprawach sądowych.