Rozwody

Podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami. Jeżeli ustały następujące więzi: więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa: sąd może orzec rozwód. O rozwodzie orzeka zawsze Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu procesu. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, a następnie drugi małżonek może złożyć odpowiedź na pozew ze swoim stanowiskiem.


Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


Etapy sprawy rozwodowej:
W pierwszej kolejności należy przygotować pozew o rozwód. W pozwie należy określić, czego domaga się powód. Może on żądać:

  • orzeczenia rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia o alimentach na rzecz dzieci,
  • orzeczenia o miejscu zamieszkania dzieci i kontaktach  z drugim rodzicem,
  • ewentualnego orzeczenia o alimentach na swoją rzecz;
  • orzeczenia o podziale majątku wspólnego,
  • orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

W razie posiadania przez strony małoletnich dzieci, warto załączyć porozumienie wychowawcze, określające miejsce zamieszkania małoletnich dzieci stron oraz kontakty drugiego rodzica z dziećmi po orzeczeniu rozwodu.


Pozew o rozwód powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz datę ustania więzi fizycznej, uczuciowej i gospodarczej. Nadto w pozwie należy wskazać powoływane dowody. Dowodami mogą być: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, które należy załączyć do pozwu o rozwód. Co do zasady, pozew wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. W przeciwnym razie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane - sąd miejsca zamieszkania powoda.


Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, połowa opłaty jest zwracana w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.