Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.


Prawnicy Kancelarii prowadzili wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu.


Prawnicy Kancelarii reprezentowali Klientów ich jako pełnomocnicy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Występowaliśmy - jako przedstawiciele podmiotów prywatnych - skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele instytucji rządowych, których działania lub rozstrzygnięcia były kwestionowane.


Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
  • wnioski (np. o wznowienie postępowania),
  • skargi kasacyjne,
  • reprezentację na każdym etapie sprawy.


Pomoc prawna obejmuje także reprezentację przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i samorządowej, składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych, występowanie w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.