Odzyskanie zaległego wynagrodzenia

Zgodnie z kodeksem pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe, regularne wypłacanie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jeśli nie wywiązuje się on z tego zadania, wówczas popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

W takiej sytuacji pracownik musi dochodzić swoich praw drogą oficjalną. Zawsze warto spróbować polubownie rozwiązać problem - poprzez rozmowę z przełożonym bądź wysłanie do niego oficjalnego pisma. Jeśli jednak działania te nie przyniosą pożądanego efektu, wówczas prawo pracy przewiduje 3 drogi odzyskania zaległego wynagrodzenia:

  • skarga do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • uzyskanie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • złożenie pozwu do sądu pracy.


Dochodzenie należności może być czasochłonne, wymaga też znajomości przepisów oraz sporządzenia odpowiednich pozwów i pism. Nasz adwokat zapewnia obsługę takich spraw zarówno w zakresie przedsądowych wezwań do zapłaty, jak i sporządzenia pozwów sądowych czy też reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym.