Odpowiedzialność finansowa pracownika

Przepisy kodeksu pracy zakładają dwie formy odpowiedzialności finansowej pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy podczas wykonywania obowiązków (zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie), tzn.:

  • odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych - za szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków,
  • odpowiedzialność za powierzone mienie - np. uszkodzenia powierzonego telefonu czy też komputera służbowego, zgubienie powierzonych pieniędzy i papierów wartościowych, itp.


Wyrządzona szkoda stanowi podstawę do dochodzenia rekompensaty rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Musi on jednak wykazać, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi osoba zatrudniona i że nie zaszły okoliczności wyłączające bezprawność jej postępowania. W zależności od okoliczności powstania szkody, odszkodowanie może wynosić równowartość maksymalnie trzech pensji bądź też stanowić pełen zwrot za poniesioną szkodę.

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie zapewnia doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością finansową pracownika. Podejmujemy się również prowadzenia spraw zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.