Mobbing w pracy

Wrogie, nieetyczne, poniżające zachowania wobec konkretnego pracownika noszą znamiona przemocy psychicznej. To poważne zjawisko, którego skutkiem może być zaniżona samoocena u pracownika, poczucie zastraszenia, izolacja od zespołu, ale nie tylko. Jeśli takie zachowania wymierzone przeciw pracownikowi mają charakter uporczywy i regularny, wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem mobbingu.

By miał miejsce mobbing, muszą zostać spełnione warunki szczegółowo określone przez prawo pracy. Należy przy tym zauważyć, że w niektórych sytuacjach ciężko wskazać granicę pomiędzy zasłużoną krytyką czy karą, egzekwowaniem poleceń służbowych a mobbingiem. Dlatego warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy adwokata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony pracowników przed przemocą psychiczną. Dlatego to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki tej przemocy – osobie prześladowanej przysługuje prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy za doznany na skutek prześladowania rozstrój zdrowia. Adwokat z naszej kancelarii w Warszawie pomoże w zebraniu niezbędnych dowodów oraz skierowaniu sprawy na drogę sądową.