Dyskryminacja w pracy

Zarówno w okresie trwania stosunku pracy, jak i przed jego nawiązaniem możemy spotkać się ze zjawiskiem dyskryminacji w pracy. Polega ono na nierównym traktowaniu obecnych bądź też potencjalnych pracowników, ze względu na: płeć, rasę, wiek, orientację seksualną, wyznanie religijne, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, narodowość, niepełnosprawność, warunki zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, itp.), ale nie tylko (jest to katalog otwarty).

Prawo pracy będące częścią prawa cywilnego przewiduje sankcje za takie zachowania i daje osobom poszkodowanym prawo do żądania odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu. Przepisy nie określają górnej granicy wysokości odszkodowania – art. 183d k.p. wskazuje jednak, że nie może być ono niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Eliza Kuna oferuje wsparcie w sprawach związanych z nierównym traktowaniem w pracy. Zapewniamy zarówno doradztwo, sporządzenie pism procesowych, jak i pomoc przy dochodzeniu roszczeń przed sądem pracy.